Regulamin uczestnictwa w zajęciach Happy House

1. Zajęcia z języka angielskiego są organizowane przez firmę Premium, zarejestrowaną pod adresem: ulica Jarzębinowa 7, 55-080 Kąty Wrocławskie, działającą pod nazwą Happy House zwaną dalej Organizatorem. Wszyscy Opiekunowie w chwili zapisu dziecka na zajęcia w Happy House otrzymują tekst Regulaminu Happy
House i zobowiązują się do jego stosowania.

2. Dni wolne od zajęć to:
– dni ustawowo wolne od pracy,
– zimowa (grudniowo-styczniowa) przerwa świąteczna,
– ferie zimowe,
– wiosenna przerwa świąteczna,
– dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikające ze statutu szkoły, na terenie której odbywają się zajęcia Happy House.

3. W przypadku gdy zajęcia wypadają według planu w dniach wolnych od pracy, Organizator nie przeprowadza ich w innym terminie.

4. Cena karnetu obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego.

5. O wszelkich odwołaniach zajęć Organizator informuje Opiekuna drogą mailową, telefoniczną lub SMS-em.

6. Lekcje odbywają się zgodnie z podanym w umowie dla danej grupy harmonogramem.

7. Liczba dzieci w grupie: 5-10.

8. Organizator bierze odpowiedzialność za ucznia w czasie trwania zajęć. Po upływie ustalonej według harmonogramu godziny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.

9. Zmiana grupy na inną, odbywającą zajęcia w innych godzinach, jest możliwa w przypadku gdy w grupie, do której Opiekun chciałby „przenieść” dziecko, są wolne miejsca. W przypadku gdy w grupie, którą jest zainteresowany Opiekun, brakuje wolnych miejsc, a dotychczasowe godziny zajęć nie odpowiadają Opiekunowi, a co za tym idzie dziecko przestaje uczestniczyć w zajęciach przed końcem miesiąca kalendarzowego, organizator nie zwraca Opiekunowi poniesionych w danym miesiącu kosztów.

10. Organizator nie pobiera opłat wpisowych.

11. Opiekun zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z góry za każdy miesiąc zajęć dla dziecka, do 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Happy House może naliczyć zastrzeżone w umowie odsetki
karne. W przypadku opóźniającej się opłaty dłuższej niż miesiąc, Happy House zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia dziecka w zajęciach do czasu uregulowania płatności.

12. Koszt miesięcznego karnetu na zajęcia grupowe wynosi 149 zł (przedszkola i szkoły – czas trwania jednej lekcji 45 min.) lub 159 zł (szkoły – czas trwania jednej lekcji 60 min.)

13. Jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu koszt wynosi 50 proc. ceny podstawowej regularnego karnetu. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (w grupie, dla której liczba zajęć jest 2 razy w tygodniu), koszt karnetu miesięcznego wynosi 60 proc. ceny podstawowej regularnego karnetu.

14. Opiekun zapisujący dziecko na zajęcia po terminie rozpoczęcia zajęć uiszcza opłatę proporcjonalnie do liczby zajęć pozostałych do końca miesiąca kalendarzowego.

15. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości uczestnictwa tylko w pojedynczych lekcjach (należy wykupić karnet za cały miesiąc, w pierwszym miesiącu cena jest proporcjonalna do czasu pozostałego do końca miesiąca).

16. W przypadku niedyspozycji lektora Organizator zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa bez odwoływania lekcji, lub za zgodą rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach przeprowadzić je w innym, dogodnym dla każdego terminie.

17. Z promocji organizowanych przez Happy House każdy uczeń może skorzystać jednorazowo. Z promocji przeznaczonych dla nowych uczniów nie mogą korzystać dzieci, które rozpoczęły naukę w Happy House w latach wcześniejszych. Aktualną listę promocji można znaleźć na stronie www.happyhouse.edu.pl/promocje. Akceptuję niniejszy Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.