Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PREMIUM Ewa Pysiewicz działająca pod nazwą HAPPY HOUSE ul. Jarzębinowa 7 55-080 Kąty Wr., adres e-mail: wroclaw@happyhouse.edu.pl, info@happyhouse.edu.pl, tel. +48 608 370 742, zwany dalej ADO.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celuudziału w zajęciach językowych organizowanych przez Happy House, zw. dalej Administratorem Danych Osobowych (kontakt mailowy, telefoniczny i drogą pocztową w celu przekazywania informacji związanych z harmonogramem zajęć dodatkowych z języka angielskiego prowadzonymi przez Administratora Danych Osobowych, zmianami terminu zajęć, promocjami, aktualnościami itp., postępami ucznia w nauce, płatnościami  i innymi sprawami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć językowych prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych, otrzymywanie newslettera i smsa z informacjami marketingowymi) na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, nr konta bankowego, nr dowodu osobistego, data urodzenia kursanta, nr szkoły podstawowej i klasy, do jakiej uczęszcza.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez ADO są także kontrahenci, z którymi ADO zawarł stosowne umowy:  lektorzy Happy House, biuro  księgowe,  osoby świadczące usługi serwisowe oprogramowania, strony internetowej, pocztowe, podmioty świadczące usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest wymogiem niezbędnym do udziału zajęciach językowych organizowanych przez ADO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.